ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562

 logo1

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาศัยอำนาจตามข้อ 20   ข้อ 34 และข้อ 36   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก .ศ. 2562  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ   โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

วงเงินให้กู้   : ไม่เกิน   10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562