สสธท. (ล้านที่ 1 ) เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี รอบ 1/2562

 

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,069,768.64 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ (ปิดรับสมัครสมทบให้บิดา มารดา)

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ 
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

 67111385 1136303526576868 8338615796150304768 o

67196641 1136303519910202 382491164403564544 o

ลานท 1 ดานหนา

ลานท 1 ดานหลง

 

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. (ล้านที่ 1 ) เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี รอบ 1/2562