กสธท. (ล้านที่ 2 ) เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2562

     รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  อายุไม่เกิน 60 ปี 

ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิก  ผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น  ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. โดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง  ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง  ดังนี้

โปรดอ่านประกาศ ก่อนสมัคร!!

***เอกสารสมัครล้านที่ 2 1ชุดมีใบสมัครและใบรับรองแพทย์ โปรดปริ้นไปทั้งสองใบ***

1.ใบสมัครกองทุน กสธท ล้านที่2 คลิกที่นี่

2.ใบรับรองแพทย์ กสธท ล้านที่ 2 คลิกที่นี่

ขยายเวลารับสมัครสมัครสามัญที่ยังไม่สมัครพร้อมสมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัว คลิกอ่านประกาศ ด่วนมาก!

29723

29722