วันอาทิตย์, 27 มกราคม 2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ์สุขสกลนคร จำกัด  “ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561” ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุม นอกจากนี้สหกรณ์ฯได้มีการจับฉลากมอบโชคให้สมาชิก ในโครงการระดมเงินฝากและเพิ่มหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 173 รางวัล รวมเป็นเงิน 100,000 บาท และจับสลากรางวัลปีหมูทอง จำนวน 20 รางวัล ๆ 200 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท(ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.phsncoop.com)

ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ พร้อมด้วยนายวิทยา เลขานุการ,นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหมประธานกรรมการเงินกู้ , นายเพชรทวี นวลมณี ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และนางนิลุบล  เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ในปีนี้สหกรณ์ปันผลให้สมาชิกร้อยละ 5.60 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกได้ทำธุรกิจไว้กับสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ์ฯต่อไป

คุณอยู่ที่: Home ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561