สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

ภาพนง1

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนสิงหาคม2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม     รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครสามัญ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมทบ

 

phsn 01

phsn 02

 

สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,004,808.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ (ปิดรับสมัครสมทบให้บิดา มารดา)

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (บุตร)

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ  ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประเภทสามัญและสมทบสหกรณ์เท่านั้น ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  โดยสมัครใจอย่างทั่วถึง

ดาวน์โหลดใบสมัคร กสธท.

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์