การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์

logo1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

***************************************************

             ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 12   วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน 1 อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 001

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 002

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 003

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 004

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์