ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนสิงหาคม2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม     รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครสามัญ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมทบ

 

phsn 01

phsn 02

 

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนสิงหาคม2563