รางวัลที่ได้รับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ความภาคภูมิใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

-สหกรณ์มีความมั่นคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สหกรณ์มีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 โล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคและระดับจังหวัด

พ.ศ.  2550  

- โล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคและระดับจังหวัด

โล่เกียรติคุณ จากจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.  2552 

- โล่เกียรติคุณ จากจังหวัดสกลนคร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ในฐานะเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี  2552

 รางวัลชมเชย ประกาศเกียรติคุณ จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

พ.ศ.  2553

-  รางวัลชมเชย ประกาศเกียรติคุณ จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2553   

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2553

พ.ศ.  2553

-  รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2553  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศเกียรติคุณ จาก จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.  2553

-  ประกาศเกียรติคุณ จาก จังหวัดสกลนคร เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้ธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานดีเด่น  ระดับจังหวัด  ประจำปี  2553

รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น(ขนาดใหญ่)

พ.ศ.  2554

- ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น(ขนาดใหญ่) ปี 2553 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี

พ.ศ.  2555 

- ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ สหกรณ์ขนาดใหญ่/ใหญ่มาก  ระดับภาคและ รางวัลที่  3  ระดับประเทศ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สหกรณดเดน2

พ.ศ.  2557

- ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลสหกรณ์ รางวัลที่ได้รับ