คณะผู้จัดตั้ง

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ปี 2524

1.นายแพทย์มนูญ   ฤทธิสิทธิ์

2.นายสมศักดิ์   เอี่ยมสะอาด

3.นางสุวจี   ปิติวรรณ

4.นายอนันต์   เรืองรอง

5.นางสาวประทิน   จาดตาล

6.ทันตแพทย์สุขสมัย   สมพงษ์

7.นายสุดใจ   พงษ์สิทธิศักดิ์

8.นางเรวดี   อินทรวงศ์

9.นายอรัญญ์   ศรีบุญลือ

10.นางบุญมา   จันทร์งาม

11.นางมณีรัตน์   ธนานันต์

12.นายอดิศร์   ใจดี

ประธานคณะผู้จัดตั้งสกรณ์ฯ

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เหรัญญิก

กรรมการ/เลขานุการ

 

คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลสหกรณ์ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์