ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ฯ

ความเป็นมา

องค์กรธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยการริเริ่มของรัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 คือ สหกรณ์หาทุนวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีธนาคารสยามกัมมาจล ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เป็นแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ดังกล่าว นับจากนั้นมามีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นอีกมากมายโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการภายใต้ระบบประชาธิปไตย กล่าวคือ สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน คือ มีคะแนนเสียงในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ของการดำเนินการสหกรณ์เพียงหนึ่งคะแนนเท่ากัน ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะมีหุ้นในสหกรณ์มากหรือน้อยกว่ากันเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการเงินที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกคล้ายกับธนาคารพาณิชย์โดยเป็นแหล่งออมเงินและให้สินเชื่อเพื่อช่วยสมาชิกแก้ไขปัญหาด้านการเงิน

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการสาธารณสุขและโรงพยาบาล ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกคือ สหกรณ์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด เมื่อ 28 ตุลาคม 2512

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นภายหลังจากสหกรณ์แห่งแรกของประเทศ 65 ปี หรือหลังสหกรณ์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด 12 ปี และมีอายุครบรอบก่อตั้งนับจาก พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2547 เป็นเวลา 23 ปี ซึ่งมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าและฐานะการเงินมั่นคงจนได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เนื่องมาจากศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสหกรณ์ทั้งของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ โดยมีความเป็นมาดังนี้


ที่ตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1/4 หมู่ที่ 10 ถนนสกล-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-3443

 

ระยะก่อนก่อตั้งสหกรณ์ (ก่อน 6 พฤศจิกายน 2524)

เริ่มจากสวัสดิการการเงินทุนสะสมสาธารณสุขสกลนคร โดยมี คุณอดิศร์ ใจดี หัวหน้าหน่วยกามโรคสกลนคร เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการในลักษณะเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการ โดยให้สมาชิกซื้อหุ้นๆละ 10 บาท สะสมหุ้นเป็น รายเดือนตามความประสงค์ของสมาชิก และบริการให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน โดยให้กู้ยืมเงินและออมทรัพย์
ต่อมาในปี 2523-2524 ทพ.สุขสมัย สมพงษ์ ได้แจ้งต่อทีมงานว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าจะให้ถูกต้องน่าจะเป็นในรูปแบบของสหกรณ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรวมกันเป็นผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 12 คน โดยมี นายมนูญ ฤทธิสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธาน และ คุณอดิศร์ ใจดี เป็นเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดตั้งและขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังจะได้กล่าวต่อไป
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า บิดาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร คือ คุณอดิศร์ ใจดี
 

ระยะก่อตั้งสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2524 และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2524 โดยใช้ชื่อข้างต้นนี้มาตลอด โดยมีเลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 73/2524 มีที่ทำการอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แต่ยังไม่เปิดดำเนินการ ในปีบัญชีนี้ 
 

ระยะดำเนินธุรกิจสหกรณ์

ปีแรกของธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์ฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจ เมื่อ 1 มกราคม 2525 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และช่วยเหลือเกื้อกูลมวลสมาชิก ในระยะแรกเริ่มมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 676 คน ซึ่งรับมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดสกลนคร โดยมี ทพ.สุขสมัย สมพงษ์ เป๋นประธานกรรมการดำเนินการ สำหรับเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจในระยะนี้ได้จากการ ขอยืมเงินจากสวัสดิการเงินทุนสะสมสาธารณสุขสกลนคร จำนวน 160,000 บาท โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท ต่อปี เพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกโดยการให้กู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 23 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,246

คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลสหกรณ์ ประวัติความเป็นมา