เอกสารประกอบสัมมนา

เอกสารประกอบ การอบรมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปรับโครงสรางหนี้หลังศาลมีคําพิพากษา” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานงานคดีอาญา 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

1. การบริหารการเงินของสหกรณ์

2. ชุดที่ ๒ การติดตามหนี้สิน 

 

3. การปรับโครงสร้างหนี้ 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่ายสหกรณ์ เอกสารประกอบสัมมนา