สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

ข้อมูลรายละเอียดสินค้า  


เนื้อโคขุน  
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 470104-CA101

รหัสโอทอป (OPC): 47010053

ผลิตภัณฑ์ (Product) เนื้อโคขุนโพนยางคำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นเนื้อโคที่มีคุณภาพ มีปริมาณไขมันต่ำ เนื้อนุ่ม ไม่เหนียว (OTOP)

วัตถุดิบที่ใช้
โคพันธุ์เนื้อของศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง

สถานที่จำหน่าย 
สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด
หมู่ 10 บ้านโพนยางคำ ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
ติดต่อ : นายสุทธิพงษ์ วงศ์พาบุตร
โทร : 0-4271-4397, 0-4271-4316
คุณอยู่ที่: Home เครือข่ายสหกรณ์ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด