วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563

ประชุมจัดตั้งสันนิบาต

วันที่ 3 กันยายน 2563 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ประชุมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นประธานคณะทำงานเตรียมการการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์ ตามคำสั่งสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 33 สหกรณ์ แบ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 แห่ง, สหกรณ์การเกษตร 19 แห่ง, สหกรณ์บริการ 2 แห่ง สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน 4 แห่ง และสหกรณ์ร้านค้า 1 แห่ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 64 คน

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ในการจัดประชุมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนครในครั้งนี้ มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ชุดที่ 1 จำนวน 15 คน ดังนี้

 1. ดร.ธานี ก่อบุญ       ประธานกรรมการ
 2. นายวีรชน ธีมะสารรอง       ประธานกรรมการ
 3. นางเกศรินทร์ ก๋าสุมทร       รองประธานกรรมการ
 4. นางอนงค์ พันธุ์เทียม       เหรัญญิก
 5. นายสุรสิทธิ์ วรภาพ       เลขานุการ
 6. ว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์       กรรมการ
 7. พันโทยศวัจน์ มณีเรืองโกมล       กรรมการ
 8. นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์       กรรมการ
 9. นายไพรโรจณ์ ยงดี       กรรมการ
 10. นายสมสมัย ยาทองไชย       กรรมการ
 11. นายพรพิทักษ์ แก้วมะ       กรรมการ
 12. นายสมเพชร อาจทุมมา       กรรมการ
 13. นายสุริยา บุญเฮ้า       กรรมการ
 14. นายชุมพล ทรงวิชา       กรรมการ
 15. นางสาวญานิศา บุญเกิดรัมย์       กรรมการ
คุณอยู่ที่: Home ประชุมจัดตั้งสันนิบาต