วันพุธ, 04 มีนาคม 2563

สหกรณ์สาธารณสุขร้อยเอ็ด

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ได้ร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์สาธารณสุขร้อยเอ็ด