วันจันทร์, 13 เมษายน 2563

มอบเงินสู้ภัย COVID-19

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มอบเงินแก่ นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวน 10,000 บาท และ นายสมิต ประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อมอบต่อให้ รพร.สว่างแดนดิน และ รพ.วานรนิวาส จำนวน แห่งละ 10,000 บาท และมอบ สสจ.สกลนคร โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 16 แห่ง แห่งละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในจังหวัดสกลนคร เพื่อสู้ภัย COVID -19

คุณอยู่ที่: Home มอบเงินสู้ภัย COVID-19