วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562

สอ.สาธารณสุขขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ, พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณอยู่ที่: Home สอ.สาธารณสุขขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน