วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร (สส.สธ.สน.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.ธานี ก่อบุญ นายกสมาคม เป็นประธานในการประชุมพร้อมสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งทางกรรมการสมาคมฯ จะคัดเลือกบุคคลที่ผ่านการสอบวัดผล ทักษะ ความรู้ความสามารถ เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม จำนวน 1 อัตรา เท่านั้น และจะประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.phsncoop.com และประกาศในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562