ดาวน์โหลดเอกสารสมาชิกสหกรณ์

ดาวน์โหลด Bill Payment เพื่อทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

คำขอกู้เงินสามัญ

    -  คำขอกู้เงินสามัญ (สมาชิกสามัญ และสมทบ)
    - หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ
    - หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
    - คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
    -  ใบคำขอประกันภัย
    -  หนังสือขอรับรองลายมือชื่อ
    -  เอกสารประกอบการยื่นกู้

      หนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูลการเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น / ข้อมูลธนาคาร
       ตัวอย่างทำสัญญาหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ

 

คำขอกู้เงินสามัญเอนกประสงค์

 

    - คำขอกู้เงินสามัญเอนกประสงค์
    หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญเอนกประสงค์
    หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญเอนกประสงค์  
    - คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันเงินกู้เอนกประสงค์
    -  ใบคำขอประกันภัย
    -  หนังสือขอรับรองลายมือชื่อ
    -  เอกสารประกอบการยื่นกู้

 

สวัสดิการ

คำขอกู้  และหนังสือค้ำประกัน

เปลี่ยนแปลงการเพิ่มหุ่น หักฝากรายเดือน

 

เอกสารประกอบ  การอบรมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปรับโครงสรางหนี้หลังศาลมีคําพิพากษา” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานงานคดีอาญา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

2. ชุดที่ ๒ การติดตามหนี้สิน 1. การบริหารการเงินของสหกรณ์

2. ชุดที่ ๒ การติดตามหนี้สิน 

3. การปรับโครงสร้างหนี้ 

 

กฏหมายค้ำประกันใหม่ มีผลบังคับ 12 ก.พ. 58.

        การแก้ไขระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการกู้การค้ำประกันและจำนอง
        กฎหมายค้าประกันใหม่ยี่สิบสาม ชสอ
        กฎหมายค้ำประกัน-จำนองใหม่ และ ผลกระทบ ต่อ เจ้าหนี้
        แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
        ขยายเวลาชำระหนี้
 
       แก้ไข สัญญาค้ำฯ

เอกสารประกอบการบรรยาและเสียงบรรยาย สัมมนา 
เรื่อง “สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไรกับกฎหมายค้ำประกันใหม่ : การค้ำประกันและจำนอง” ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. 58

- อ.ประดิษฐ หัสดี บรรยายเรื่อง “กฎหมายสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันใหม่”

- ว่าที่พันตรีสมบัติ  วงศ์กำแหง บรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการให้กู้-ค้ำประกัน-จำนอง-ติดตามหนี้ตามกฎหมายใหม่”

- อ.ปราโมทย์  สรวมนาม  บรรยายเรื่อง “การแก้ไขข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับการค้ำประกันฯ"

 

ตัวอย่างสัญญาต่างๆ จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกเพื่อดาวน์โหลด

• หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
• สัญญาให้สิทธิอาศัย
• หนังสือสัญญาโอนหุ้น
• แบบพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
• สัญญาจ้างว่าความคดีแพ่ง
• สัญญาจัดตั้งบริษัท
• สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
• สัญญาประนีประนอมยอมความ
• สัญญาให้ที่ดิน
• สัญญาจ้างทำของ
• สัญญาจ้างแรงงาน
• สัญญาเข้าหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
• หนังสือรับสภาพหนี้
• หนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่า
• สัญญาตัวแทน
• สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
• สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
• สัญญาเช่าที่นา
• หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
• สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
• สัญญายืมใช้คงรูป
• สัญญาฝากทรัพย์
• สัญญาจะซื้อจะขาย
• สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
• สัญญาเช่าห้องชุด
• สัญญาจำนอง
• สัญญาค้ำประกัน
• แบบพินัยกรรมแบบธ...

 

 

คุณอยู่ที่: Home ดาวน์โหลด