คณะที่ปรึกษา

 นายสมต  ประสนนาการ

นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ผอ.รพ.สกลนคร

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

รศ.พเศษ ทพ.ดร.สขสมย สมพงศรศ.พิเศษ.ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์
ปราชญ์สหกรณ์
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ

นายเฉลีย ใจศิริ

นายเฉลียว  สัพโส
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ

 

 
คุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร ที่ปรึกษา