คณะกรรมการอำนวยการ

 คณะกรรมการอำนวยการ

phsn 010

ดร.ธานี  ก่อบุญ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

sompong

นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
รองประธานกรรมการ

 

sawang

นายแสวง  พิมพ์สมแดง
รองประธานกรรมการ

WitaYa

นายวิทยา  นาคา
เลขานุการ

 

 TONG

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
เหรัญญิก

 

cheaw

นายชวน  โทอิ้ง
กรรมการ

 

pachtawee

 

นายเพชรทวี  นวลมณี 
กรรมการ 

phsn 005

นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม
กรรมการ

   

คุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการ