บริการสินเชื่อแก่สมาชิก

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

บริการเงินให้กู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

 เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  : กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  200,000 บาท

ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  : ไม่เกิน  12  งวด 

คุณสมบัติของผู้กู้
1.  ไม่กำหนดเงื่อนเวลาการเป็นสมาชิก
2.  เงินได้รายเดือน หมายถึงเงินได้ที่สมาชิกได้รับจากหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เป็นประจำทุกเดือนๆละเท่ากันในรอบครึ่งปีได้แก่ เงินเดือน และ/หรือเงินประจำตำแหน่ง
3.  ในกรณีที่ส่งคืนเงินกู้ยังไม่ครบจำนวน  แต่มีความประสงค์จะกู้อีก  สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตามสิทธิ์ หรือหากชำระไปในแต่ละเดือนเท่าใด ก็สามารถกู้ได้ตามจำนวนเงินต้นที่ชำระคืนให้กับสหกรณ์
4.  สหกรณ์ต้องสามารถหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและ/หรือเงินกู้ประเภทอื่นของสมาชิกภายในไม่เกินเงินได้รายเดือนนั้น

วิธีการขอรับเงินกู้ฉุกเฉิน ATM :
1.  สมาชิกขอเบิกเงินกู้ ณ สำนักงานสหกรณ์หรือ
2.  สมาชิกจะเลือกวิธีเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ATM. ) ของธนาคารกรุงไทยโดยสมาชิกเขียนคำขอกู้เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเบิกเงินผ่าน ATM ได้ไม่เกินวงเงินที่ขอกู้ไว้  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง ทั่วประเทศ (โดยสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการถอนเงินกู้ครั้งละ 8.00  บาทต่อครั้ง ในเขตจังหวัดสกลนครและ  10.00 บาทต่อครั้ง นอกเขตจังหวัดสกลนคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม

______________________________________

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญปกติ : วงเงินสูงสุดไม่เกิน  3,000,000 บาท และต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือขั้นต่ำร้อยละ 30  หลังการหักของสหกรณ์แล้ว

 

คุณสมบัติของผู้กู้

 

  1. ผู้ขอกู้จะต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของวงเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกัน แต่ถ้ามีค่าหุ้นไม่ถึงร้อยละ 12 ของวงเงินกู้ ให้ผู้กู้ซื้อหุ้นเพิ่มจนครบตามกำหนดโดยหักจากเงินกู้
  2. สมาชิกผู้ขอกู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือขั้นต่ำร้อยละ 30 หลังการหักของสหกรณ์แล้ว
  3. สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเงินกู้พิเศษในสหกรณ์แห่งนี้ ถ้ามีต้องยินยอมให้สหกรณ์หักลบกลบหนี้จำนวนนั้นก่อน
  4. ในกรณีที่ส่งคืนเงินกู้สามัญยังไม่ครบจำนวน แต่มีความประสงค์จะกู้อีก จะต้องใช้หนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนจึงจะมีสิทธิกู้ได้ เว้นแต่การกู้ที่ไม่เต็มวงเงินที่จะได้
  5. อายุผู้กู้รวมกับงวดที่ชำระไม่เกิน 75 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุครบ 75 ปีขึ้นไปวงเงินที่อนุมัติให้กู้ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

______________________________________

 

เงินกู้พิเศษ

วงเงินให้กู้ไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหรกณ์ ให้ใช้หุ้นค้ำประกัน
วงเงินให้กู้ไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้หุ้นและหลักทรัพย์ค้ำประกัน
     -  และต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือขั้นต่ำร้อยละ 30  หลังการหักของสหกรณ์แล้ว
     -  ชำระคืน ภายใน  360 งวด
     -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6 เดือน
     -  เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
     -  กู้เพื่อซื้ออาคารสำเร็จรูปพร้อมที่ดินสำหรับอยู่อาศัย
     -  กู้ซื้อที่ดินเพื่อจะใช้ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
     -  กู้เพื่อซื้อรถยนต์
     -  เพื่อประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

______________________________________

เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

เงินกูสามัญอเนกประสงค : วงเงินสูงสุดไมเกิน  600,000 บาท
- สมาชิกผูขอกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือจากการหักเงินกูทุกประเภท ไมนอยกวา 3,000 บาท
- สมาชิกจะตองไมมีหนี้เงินกูสามัญโครงการพิเศษทุกประเภทถามีอยูแลวกับสหกรณใหรวมยอดเปนเงินกูประเภทนี้ดวย  (ยกเวนเงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษไมนับรวม)
- ตองมีหุนไมนอยกวา รอยละ 12 ของวงเงินกู  ถาไมครบใหหักจากยอดเงินกูได
-  ใชบุคคลค้ําประกันและทําประกันชีวิต
-  ชําระคืน ภายใน  120  งวด และเมื่อเอาจํานวนป ที่ชําระหนี้ รวมกับอายุของผู กู แล วผู กู จะต องมีอายุตัวไม เกิน 70 ป
-  การกูวนซ้ำไม่นอยกว า 13 งวด

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 ______________________________________

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- เงินกู้สามัญปกติ                        ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- เงินกู้สามัญพิเศษโครงการต่างๆ  ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/เงินกู้พิเศษ 
    - อายุสมาชิกต่ำกว่า 10 ปี      ร้อยละ 5.75 ต่อปี
    - อายุสมาชิกเกินกว่า 10 ปี    ร้อยละ 5.70 ต่อปี

- เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น     ร้อยละ 6.25 ต่อปี

 

buttom 01ประกาศสหกรณ์ข้อบังคบสหกรณ์______________________________________

 

คุณอยู่ที่: Home บริการของสหกรณ์ บริการสินเชื่อ