member loanloanspayment

การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
สิงหาคม 2020
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563 วันอาทิตย์, 19 กรกฎาคม 2563 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ การวางแผนทางกา... More detail
สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้  ดาวน์โหลดเอกส... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนสิงหาคม2563 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนสิงหาคม2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม     รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน... More detail
สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2563  เม... More detail
แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อให้หลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิก จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home